Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 5/8/2015

Bắt đầu từ ngày 5/8/2015, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung thi hành về đầu tư xây dựng sẽ có hiệu lực.

Chính thức có hiệu lực từ 1/7, Luật Xây dựng năm 2014 được xem như bước ngoặt đánh dấu sự đổi mới kế tiếp các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức và quản lý Nhà nước trong hoạt lĩnh vực đầu tư xây dựng. Nhằm giúp Luật Xây dựng năm 2014 sớm đi vào thực tiễn, Nghị định 59 đã quy định rõ những nguyên tắc cơ bản của việc quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, Nghị định 59 đã quy định cụ thể việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án; triển khai dự án; kết thúc xây dựng đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng; nội dung và hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm nguyên tắc quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới triển khai những hoạt động đầu tư xây dựng dự án.

20150804084449 a4c4 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 5/8/2015
Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng chính thức có hiệu lực từ ngày 5/8

Đối với những dùng vốn ngân sách Nhà nước được quản lý toàn diện, chặt chẽ, theo đúng trình tự để đảm bảo mục tiêu đầu tư, tiến độ thực hiện, chất lượng, đạt được hiệu quả dự án và tiết kiệm chi phí.

Với các dự án đầu tư thông qua hình thức đối tác công – tư (PPP) có cấu phần xây dựng sẽ được quản lý như đối với dự án dùng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo đúng quy định của nghị định này và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Những dự án đầu tư xây dựng dùng vốn khác được Nhà nước quản lý về quy mô, mục tiêu đầu tư và những tác động của dự án tới môi trường, cảnh quan, an toàn cộng đồng và an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng phân loại rõ quy mô dự án theo tính chất, quy mô, loại công trình chính của dự án bao gồm: dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo những tiêu chí quy định của pháp luật về việc đầu tư công.

Các dự án đầu tư xây dựng được phân loại căn cứ vào loại sử dụng bao gồm: dự án dùng vốn , dự án dùng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án dùng vốn khác.

(Theo Petrotimes)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>